बाल बचत (Child Saving)
 अवधि  ब्याजदर
१ वर्षे १०.५०%
२वर्षे ११.००%
३ वर्षे ११.२५%

 

बचतको ब्याजदर
बचतको प्रकार  ब्याज%  न्यूनतम मौजदात  ब्याज गणना
 साधारण बचत ६.००%  २००/-  मासिक मौज्दातमा
 आकर्षक बचत ७.००%  १,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 विशेष बचत ७.५०%  ५,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 व्यवसाय बचत ८.००%  १०,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 सुपर बचत ९%  २५०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 गृहिणी बचत ७.५०%  १,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
बिध्यार्थी बचत ७.५०%  १,००/-  मासिक मौज्दातमा

 

अवधि बचत (Periodic Saving)
 अवधि  ब्याजदर  दैनिक मौज्दातमा
 ६ महिने १०%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 १ वर्ष  १०.५०%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 २ वर्ष ११.००%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 ३ वर्ष ११.५०%  एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी

 

 क्रमिक लखपति बचत (Kramik Lakhapati Saving)
 मासिक बचत  ६० किस्ता पश्चात एकमुष्ठ भुक्तानी
 मासिक रु. १२५०/-  रु. १,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. २५००/-  रु. २,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ३७५०/-  रु. ३,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ५०००/-  रु. ४,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ६२५०/-  रु. ५,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ७५००/-  रु. ६,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ८७५०/-  रु. ७,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. १००००/-  रु. ८,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. ११२५०/-  रु. ९,००,०००/- प्राप्त गर्न
 मासिक रु. १२०००/-  रु. १०,००,०००/- प्राप्त गर्न

 

 मुद्दति निक्षेप (Fixed Deposit)
 बचत अवधि  ३/३ महिना  ६/६ महिना  १ वर्षे  एकमुष्ठ
 ६ महिना  ११.००% ११.२५%  –   ११.२५%
 १ वर्ष ११.२५%  ११.५० %  ११.७५% ११.७५%
 २ वर्ष  ११.५० % ११.७५% १२.००% १२.२५%
 ३ वर्ष ११.७५%  १२.००% १२.२५% १२.५०%

 

 जेष्ठ नागरिक बचत योजना (Jestha Nagarik Saving)
 अवधि मासिक  त्रैमासिक  वार्षिक  एकमुष्ठ
 २ वर्ष
 ३ वर्ष

 

कर्जा तथा सापट योजना (Loan and Advance)
 कर्जा किसिम  वार्षिक ब्याजदर (घट्दोदर)
 सामुहिक जमानी कर्जा १४.७५%
 सहुलियत कर्जा १४.००%
 मुद्दति रसिद धितो कर्जा  +२%
 हायर पर्चेज कर्जा १४.७५%
 शेयर धितो कर्जा १४%

 

घर तथा जग्गा धितो अन्तर्गत
 भवन निर्माण तथा मर्मत कर्जा १४.७५%
वैदेशिक रोजगार कर्जा १४.७५%
 व्यवसायिक कर्जा १४.५०%
 घरेलु कर्जा १४.७५%
 रियल स्टेट कर्जा १४.७५%
 शैक्षिक कर्जा १४.५०%
 व्यापारिक छोटो अवधि कर्जा १४.७५%
 अन्य कर्जा १४.७५%