लेखा समिति

सुन्दर खड्का 

सम्योजक 

नकुल प्रसाद नेपाल 

सदश्य

गुरु बहादुर खड्का 

सदश्य