लेखा समिति

सुन्दर खड्का 

सम्योजक 

नकुल प्रसाद नेपाल 

सदस्य

गुरु बहादुर खड्का 

सदस्य